Fakta anhörigstöd

av bloggadmin den 27 februari 2017

Jag heter Eva Lehtonen och är anhörigsamordnare vid Forshaga kommun. Jag hjälper anhöriga som  har någon i sin omgivning som de vårdar och stöttar på grund av ålder, fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Vårt anhörigstöd kan t.ex. hjälpa till med att

 • vara en träffpunkt
 • hitta möjligheter att utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer
 • uppmuntran och känslomässigt stöd
 • råd och kunskaper som är värdefulla för dig som anhörig
 • information i praktiska frågor
 • tips och ideer om aktiviteter för ditt eget välbefinnande
 • delta i en samtalsgrupp eller anhöriggrupp
 • enskilda stödsamtal
 • föreläsningar
 • kontakt med föreningar
 • förmedla viss avlösning för dig som besöker anhörigcentrum

Anhörigstödet styrs av Socialtjänstlagen 5 Kap. § 10 och är en rättighetslag, dvs. att kommunen är skyldig att erbjuda anhörigstöd till den som vårdar eller stöttar någon som på grund av ålder, fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd. Stödet gäller den som själv identifierar sig som anhörig du kan vara förälder, mor- eller farförälder, make eller maka, barn eller vän.

Olika begrepp
Det kommunala anhörigstödet är en service vilket betyder att det är kostnadsfritt, inte dokumenteras och att det är en så kallad öppen ingång dvs (icke biståndsbedömt). Begreppet anhörig-närstående är en smula förvirrande eftersom kommunen och landstinget använder dem på olika sätt. Enligt socialtjänstlagen är anhörig den som stöttar och närstående är den som får stödet det vill säga patient, brukare etcetera. Inom landstinget används begreppet närstående för den som stöttar patienten eller brukaren, det som inom kommunens begrepp benämns som anhörig.

Hälso-och sjukvårdslagen har ingen motsvarande bestämmelse för användning av begreppen som i Socialtjänstlagen men lagen har till uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom och skada. Hälso- och sjukvårdslagen har också ett särskilt ansvar att erbjuda stöd till barn vars föräldrar drabbats av svåra fysiska och psykiska sjukdomar eller skador, som är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller som avlidit. De två paragraferna som styr i HSL är § 2c och 2g.

Grupp som jobbar för samverkan
Vi är en grupp anhörigsamordnare och konsulenter som representerat Värmlands kommuners anhörigstöd som tillsammans med landstingets patient-och närstående utbildningar under flera år har arbete med att få till stånd samverkan mellan kommunerna i Värmland och landstinget.

Kompetensdagen var ett resultat av den samverkan. Syftet med dagen var dels att öka kunskapen om anhörigstöd för tjänstemän, förtroendevalda, frivilligorganisationer. Ett annat syfte var att presentera det ”kontaktblad” som tagits fram för att använda när landstingets personal möter anhöriga inom sina respektive mottagningar och avdelningar. Kontaktbladet finns på landstingets hemsida för nedladdning, där finns också adresser till Värmlands kommuner som sedan lotsar vidare till berörd person inom kommunen.

Programmet var en blandning av fakta kring anhörigstöd på olika nivåer, nationell, lokalt och en djupare förståelse för hur vi kan möta anhöriga inom våra olika professioner.

130 personer från kommuner, landstinget på olika nivåer, frivillig-och intresseorganisationer och förtroendevalda kom och deltog.  Reaktioner på dagen var mycket positiva. Flera tyckte de fått en annan bild av vad det kan innebära att vara anhörig, andra tyckte de fått en bättre förståelse av vad man som personal kan göra för anhöriga och att bättre bemöta dem veta var man kan vara behjälplig med. Flera uttryckte också de nu fått veta var de kan hänvisa anhöriga och vad som finns för dem. Betydelsen av bemötande var också en reflektion som många uttryckte sig ha fått en större förståelse för.

Vår egen reflektion i arbetsgruppen var att vi genomfört en bra dag med ett helhetsinnehåll. Att den mottagits väl och att vi sått många frön som bäddar för fortsatt samverkan på flera sätt.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: