Närstående lär sig om trauma

av admin den 27 januari 2015

Av Lena Dahlbom Jakobsson, Specialistsjuksköterska och Elisabeth Bergendahl-Odby, Kurator/leg. psykoterapeut

Centrum för Traumatisk Stress har bjudit in till två närståendeutbildningar hösten 2013 och hösten 2014. Syftet var att förmedla ökad förståelse och kunskap kring våra patienters problematik, kunskap som skulle kunna komma patienterna till godo.

Vi har under förberedelsen inför grupperna och under resans gång, tagit del av olika gruppmodeller och utformat en egen modell utifrån våra patienters problematik.

Många av våra patienter har varit utsatta för övergrepp. Det innebär ofta mycket svåra känslor som t.ex. skam och skuld, känslor av utsatthet och en brist på tillit till andra. Det innebär att våra patienter har ett stort behov av anonymitet och vikten av sekretess är oerhört väsentlig. Varsamhet krävs för att patienterna ska känna sig trygga och inte retraumatiseras. Något som var betydelsefullt att ta hänsyn till i kursupplägget.

Vi valde att utforma grupper enbart för närstående utan patienternas deltagande. Alla patienter fick möjlighet att bjuda in någon närstående och vi var noga med sekretessen. Gruppdeltagarna var anonyma för varandra men inte för oss gruppledare.

Grupptillfällena hölls i föreläsningsform med utrymme för frågor av allmän art. Deltagarna fick också ta del av vad en traumabehandling kan innebära. Kursen innehöll tre utbildningstillfällen med tre olika teman; PTSD och dissociation, tillit och samsjuklighet samt behandling.

Efter avslutade kurser fick vi feedback från deltagarna. De beskrev bl.a. att de fått en ökad helhetsbild och förståelse av problematiken och sin egen roll i samspelet med sin egen närstående, de talade också om hur viktigt det var att få möjlighet att träffa andra närstående.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: