Glädjande med patientnärmre vård inom psykiatrin

av admin den 20 oktober 2014

Av Annika Carlson avdelningschef, avdelning 6, kirurgisk klinik, division opererande

Följsamhet till patientnärmre vård struktur och koncept ger god vårdkvalitet och bra arbetsmiljö visar forskning.
Hälsa och Framtid i kommuner och landsting anger sex friskfaktorer som kännetecknar friska verksamheter.

• Uppföljning och kontroll av ledarskap/chefskap genom direktkontakt (daglig styrning, morgonsamling)
• Individuella önskemål om utbildning tillgodoses(utifrån verksamhetens mål och medarbetarsamtal)
• Möjligheter till byte av arbetsuppgifter finns och uppmuntras (teamarbete, receptionist, innovativ verksamhet)
• Feedback och möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik (spegling)
• Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning(daglig styrning, närvarande ledarskap, morgonmöte)
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet införs strukturerat i verksamheten (PNV struktur)

Patientnärmre vård har en inbyggd struktur som gör att verksamheten kan leva upp till dessa friskfaktorer. När du får jobba koncentrerat och ostört med det du ska göra minskar stressen och arbetsglädjen ökar. Det blir inga allvarliga konflikter eftersom speglingar av hur jobbet varit, sker varje dag.

Som vårdanställd vill du ge patienten god vård och när du inte tycker att du kan ge den vård du önskar, går du hem och känner dig understimulerad och utarmad. Och omvänt: när du lyckas att göra ett bra arbete för patienterna, så är det också bra för de anställda.
Avdelning 6 är en kirurgisk akutavdelning med 26 vårdplatser och 45 anställda i tre vårdteam dagtid, och två nattetid. Avdelningen blev nyligen en ”hälsofrämjande arbetsplats”, certifierad utifrån krav från landstinget i Värmland. Avdelningen är också nominerade till sunt arbetsmiljö final.

Medarbetarenkäter visar att de anställda ligger bra till när det gäller välbefinnande, enligt deras egna självskattningar. Landstinget i Värmland har som mål att antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd ska komma under 5 dagar och avdelningen ligger med god marginal under: 2,8 – år 2013. Hur kommer det sig här nu då? En av huvudförklaringen är att avdelningen sedan 15 år arbetar med ett arbetssätt som heter Patientnärmre vård. Avdelningen var först i Sverige med att använda metoden, som har ursprung i Detroit, och numer är spridd på många håll i hela landet.

Bort från datorn och administrationen
En nyckelfråga i det här arbetssättet är att få sjuksköterskorna att komma bort från datorn och administrationen, och arbeta i arbetslag ihop med undersköterskorna nära patienterna. Den klassiska avdelningsexpeditionen finns inte längre.
Administrationen sköter nu en receptionist. Undersköterskor turas om att vara receptionist och växlar mellan den sysslan och det vanliga vårdarbetet, oftast veckovis. För en del medarbetare kan det vara en stor fördel att ägna en del av arbetstiden åt fysiskt lättare uppgifter. Variation och möjlighet att byta arbetsuppgifter är en friskfaktor.
Ute i nära anslutning till patienterna sker den löpande dokumentationen i arbetsstationer. Merparten av arbetet sker hos patienten. Täta avstämningar sker mellan receptionist och teamen.

Från parallellspår till gemensamma team
Den rent fysiska omläggningen, med avskaffandet av den traditionella avdelningsexpeditionen, ”den hårda delen” har många verksamheter infört, men jag måste understryka för att få det patientnärmre att verkligen fungera som det är tänkt, är det minst lika viktigt att arbeta med ”det mjuka”. ”Det mjuka” handlar i hög grad om relationerna och kommunikationen mellan de anställda, om en ständig uppföljning och dagliga och månatliga gemensamma reflektioner för att ständigt förbättra – utifrån en värdegrund om patientvården.
Vi har fått jobba mycket med yrkesrollerna för undersköterskorna och sjuksköterskorna. Av tradition har undersköterskorna jobbat tillsammans i ”bäddlag” och sjuksköterskor har gått på sitt parallellspår. Nu jobbar alla tillsammans i gemensamma lag och alla tycker att det är roligare och mer stimulerande. Alla känner patienterna bättre. Det blir en lugnare arbetsmiljö. Det beror på att vi gör rätt saker, genom att vi styr bort jobb med administration från dem som arbetar med patienterna och dagliga planeringen med checklista, vem som gör vad utifrån patientens behov. Den dagliga planeringen och morgonsamlingen gör att vi ser över och prioriterar arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.


Feedback och möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik

Varje morgon träffar chefen alla anställda på ett kortare möte och sen planerar varje team dagen, med stöd av en checklista. De har informella avstämningar under dagens arbete. Vid dagens slut har de en stunds reflektion– för att förhindra konflikter och få feedback över sitt arbete. Nästa arbetspass kan man dra lärdom om det varit något som ”strulat” under dagen. Små grejer kan bli stora, om vi inte tar upp dem direkt. Det gäller våga ta upp det som stör, och prata om varför det blev som det blev. Då blir det oftast inga stora saker och ingen behöver gå hem och må dåligt. Om det är något som har gnisslat löser det sig oftast då. Vanligen handlar det om bristande kommunikation i olika situationer. Chefens roll i patientnärmre vård består av ett närvarande ledarskap som ser till att håll i strukturen – daglig morgonmöte och spegling. Det är två viktiga delar som alltid bör ske som chefen behöver prioritera. Tiden du som chef lägger på att jobba nära och utveckla team får man igen . Jag behöver inte längre lösa konflikter mellan anställda, som det annars ofta är för chefer.

Oftast räcker det med en kvarts spegling. Om det hänt saker som behöver lyftas och diskuteras i större grupp så avsätter vi mer tid på så kallade reflektionsforum, som är en timme sista torsdagen i varje månad.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet införs strukturerat i verksamheten med Patientnärmre vård. Det är glädjande att se friskfaktorer, forskningsresultat och Patientnärmre vård som rätt väg att gå.
Lycka till med Patientnärmre vård! Håll i och håll ut så kommer resultaten och friskfaktorerna! Du kan läsa mer i handboken om patientnärmre vård ” Ännu närmre” som du beställer kostnadsfritt från vaktmästeriet på landstingshuset.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: