Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

Basala behandlingsmetoder, fokus på emotioner, samspel, skattningsskalor  och klientens behov är viktigt  för oss på första linjen unga/VISIT i Hagfors. Precis som andra behandlare strävar  vi  efter en empatisk och respektfull arbetsallians, för att skapa sammanhang,  trygghet och  förståelse i förändringsarbetet.  En arbetsallians underlättar också nära, kritiska och klargörande reflektioner.  I just dessa betydelser skiljer sig inte integrativ behandling från  allians- och affektfokuserade psykoterapier/behandlingar.

Vid behov kan vi omgående använda specifika evidencebaserade skattningsskalor och moderna psykologiska test för att pröva frågor, frågeställningar, hypoteser eller iakttagelser. Idag använder vi alltid psykolog Scott D. Millers Fit Outcomes, Feedback Informed Treatment, i varje samtal. Fit Outcomes är ett webbaserat feedback system som mäter klientens  självskattade psykiska  mående och utfallet av behandlingen med ORS, Outcomes Rating Scale, och SRS, Session Rating Scale.

Fit Outcomes är evidencebaserat  bl a i USA och  mäter klientens psykiska mående och behandlingsutfallet över tid.  I ORS får klienten återkommande skatta sitt  psykiska mående under den senaste veckan, personligt,  i nära relationer,  socialt  och i livet som helhet. I SRS får klienten mot slutet av varje samtal skatta behandlingskvaliteten, om klienten kände sig lyssnad på, förstådd och respekterad i relationen, om vi arbetade med rätt mål och  ämnen, om sättet eller metoden att arbeta passade och om något saknades i samtalet.

Två sammanfattande värden visas grafiskt direkt på läsplatta för varje session. Vi kan tillsammans följa vilka förändringar som sker och/eller bör ske över tid. ORS och SRS är ytterst enkla att  administrera  digitalt och  är mycket uppskattade  av klienterna. Vi kan inte bara följa klientens psykiska mående, utan vi kan också se om/hur dialog, process, mål och nöjdhet förändras över tid. Det är betydelsefullt att se om det psykiska måendet försämras, förbättras eller är oförändrat.

För att skapa en bearbetad och analyserad bild av vår verksamhet satte vi i personalen  pragmatiskt samman en dokumentationsblankett utifrån våra tidigare erfarenheter av behandling och preventiva insatser.

Löpande utvärdering och analys av vår verksamhet har varit och är   betydelsefullt för oss i behandlingen. Sedan starten 2011 har vi fört en omfattande avidentifierad statistik över varje behandlingskontakt.  Vi vet exempelvis att åttio procent  är mycket nöjda eller nöjda med våra insatser. Men det innebär också att tjugo procent inte är nöjda eller missnöjda  med oss, vilket är en utmaning.  Vi vet att knappt  sjuttiofem procent får hjälp av oss,  lotsas eller hänvisas till andra för fortsatt behandling, åtta procent vill inte fortsätta och sex procent väljer att försöka själva.

Vår dokumentation visar att  många söker hjälp väldigt sent och att  många söker hjälp riktigt tidigt. Det är bra att veta att ungefär tjugo procent  söker för att man vill prata, få råd och ha hjälp, och att problemen kan vara omfattande eller  lindrig.

Vanligast  besvär  är  oro/ångest och sedan följer  nedstämdhet/depression, skolrelaterade problem, relationssvårigheter, ilska/aggressivitet, kris och sömnproblem.

Vi vet  idag  också att klienterna söker till första linjen unga  i Hagfors för behov som finns mellan mild till mycket svår och akut psykisk ohälsa. Problematik, orsaker och behov skiftar mycket.  Inte minst därför måste varje behandling skräddarsys/individualiseras.

Vi utgår som sagt från att många enskilda faktorer är verksamma i all psykologisk och psykosocial behandling. Ibland är det omöjligt att efteråt avgöra vad som varit mest betydelsefullt i en behandling. Ofta säger klienterna att det var bra ” att få prata”.

Centrum för forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa, CFBUPH, Karlstads universitet, utvärderade under tre år vår verksamhet utifrån ett brukar- och verksamhetsperspektiv med följande resultat på verksamhetsnivån: Ungdomar 17-25 år visade positiva förändringar mätt med testet KASAM 29, och föräldrar upplevde att barnets symtom  minskat vid kontaktens slut mätt med självskattninginstrumentet SDQ. Klienterna var genomgående mycket nöjda med behandlingen.

Länk till CFBUPH:s rapport.

Läs även tidigare inlägg med ULF:

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Årets sista nummer av Psykiatribladet

av Susanne Boman den 5 december 2016

Psykiatribladet nr 5 2016Psykiatribladet ges ut av Psykiatrins FoU-enhet fyra till fem gånger om året och tar upp aktuell forskning och utveckling inom psykiatri. I årets sista nummer kan du läsa om den senaste studien som nu drar igång inom psykiatriska öppenvården i Karlstad där man undersöker sömnkvalitet och stress hos patienter med PTSD.

Två nya artiklar har publicerats utifrån forskning med anknytning till Värmland. En av dem handlar om hur tvångsvård och patientens delaktighet i vården går ihop. Du hittar självklart båda artiklarna  i detta nummer av psykiatribladet.

 

 

 

 

Trevlig läsning.

Susanne Boman,

Ansvarig utgivare av Psykiatribladet.

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

I am the evidence

av admin 28 november 2016

Peer supporters, det vill säga professionella stödpersoner inom psykiatrin som jobbar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det levande beviset på att återhämtning är möjligt, säger Julie Reppers en av världens främsta forskare rörande Peer support och återhämtning från psykisk ohälsa. I våras hade jag nöjet att delta under hennes besök i Stockholm […]

Läs hela inlägget ›

Något annat än specialistpsykiatri och psykoterapi

av admin 7 november 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.   I några inlägg ska jag besvara den fråga som jag fått tidigare på Psykiatribloggen: Vad menar ni på VISIT med behandling? I förra veckans inlägg berättade jag hur vi arbetar med en aktiv behandling och  genomtänkt metodutveckling. Sedan starten i  november 2011 har drygt 550 personer haft […]

Läs hela inlägget ›

Aktiv behandling och genomtänkt metodutveckling vid första linjen unga/VISIT i Hagfors

av admin 31 oktober 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT på vårdcentralen i Hagfors. I några inlägg ska jag besvara den fråga som jag fått tidigare på Psykiatribloggen: Vad menar ni på VISIT med behandling? Först något om bakgrund och sammanhang. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) träffade särskilda avtal 2006-2014 för att stimulera uppbyggnaden av det som […]

Läs hela inlägget ›

Föreläsning om depression

av admin 17 oktober 2016

Depression är en vanlig sjukdom som alltid funnits och som kan visa sig på olika sätt. Landstinget i Värmland bjuder alla intresserade till en kostnadsfri föreläsningskväll om detta aktuella ämne. Kvällens föreläsningar ger information om vad det innebär att drabbas av depression och vilken hjälp sjukvården kan ge. Var Tisdag 1 november klockan 18.00–20.00 Sessionssalen, […]

Läs hela inlägget ›

Min erfarenhet av att leva med en diagnos

av admin 3 oktober 2016

Av Katarina Grim, doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Forskningsområde: Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).  Aktuell som gästbloggare om medverkan som erfaren brukare i patient- och närståendeutbildningar. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arvika har genomfört ett antal omgångar av Patient- och närståendeutbildning för personer med bipolär sjukdom där jag medverkat som erfaren patient och brukare. […]

Läs hela inlägget ›

Värmlands brukarråd

av admin 28 september 2016

Värmlands brukarråd är en ideell fristående organisation som samarbetar med Beroendecentrum i Karlstad. Brukarrådet består av representanter från föreningar såsom Länkarna, IOGT och Verdandi. De jobbar gemensamt i viktiga sakfrågor. Vad gör Brukarrådet i Värmland? Organisationens syfte är att förbättra beroendevården i Värmland. Det gör man bland annat genom brukarrevisioner av olika verksamheter inom missbruk- och […]

Läs hela inlägget ›

Samtal pågår i nyinvigt brukar-och närståenderum

av Susanne Boman 19 september 2016

Förgätmigej är ett rum i Psykiatrihuset där personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller med erfarenheten av att vara närstående kan mötas. Verksamheten har fått ett nytt och ljust rum i entrén och en ny samordnare. Nystarten firades den 7 september med en invigning. Mona kommer att finnas på plats tre förmiddagar i […]

Läs hela inlägget ›

Tack alla ni!

av Mona Noreklint 12 september 2016

TACK! alla ni som kom till Invigningen av Förgätmigej! Ni var från så många olika verksamheter och det blev så fint. Jag är så glad för den ljusa och hoppfulla stämning och förväntan som kändes i entréhallen. Jag kommer att göra allt jag kan för att låta den stämningen genomsyra allt vårt arbete på Förgätmigej. […]

Läs hela inlägget ›